הצלחה שמה לעצמה למטרה לפעול בתחומים שונים ומול גורמי אכיפה ובקרה שלטוניים שונים לשם עידוד האכיפה האזרחית וקידומה של חברה וכלכלה הוגנות ויעילות. במשך שנות קיומה פעלה הצלחה בנושאים שונים הכרוכים באופן התנהלותם של גורמים רבים במשק הישראלי ובנוגע לתחומי אכיפה רבים. בין שאר הנושאים שטופלו ומטופלים על ידי הצלחה ניתן למצוא למשל את הנושאים הבאים:
 
שוק ההון וניירות ערך
התנועה פנתה בעבר וממשיכה לפנות כל העת לגורמים שונים המופקדים על האכיפה וההסדרה בשוק ההון הישראלי, דוגמת הרשות לניירות ערך, אגף הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, בנושאים שונים הנמצאים בתחומי אחריותם המגוונים. כך למשל הגישה הצלחה בעבר תלונות ובקשות להפעלת סמכות בנושאים הנוגעים לפרסומים אסורים, מניעת מידע מן הציבור, חשש לשימוש במידע פנים, בקשות לקבלת מידע בנוגע לפעולות שונות שביצעו הרגולטורים ודרישות להסדרה של כשלים ותופעות שונים הדורשים התייחסות נקודתית מצידו של הרגולטור הרלוונטי.
 
תחרות והגבלים עסקיים
הצלחה מייחסת חשיבות עליונה לתחומי התחרות והשוק המשוכלל כך שטובת הצרכן והמשק כולו יקודמו באמצעות אכיפה נכונה ויעילה של הדין הרלוונטי. בין השאר פנתה התנועה לרשות להגבלים עסקיים בתלונות שונות ובבקשות להפעלת סמכות בנושאים שנגעו לשוק התקשורת והמדיה ולשווקים נוספים.
 
תקשורת ומדיה
שוק המיידע והתוכן, כמו גם שירותי תקשורת נוספים מהווים זירה מרכזית ומוקד עניין משמעותי בעבור הציבור בישראל והשחקנים השונים במשק. הצלחה פנתה ופונה כל העת לגורמי הפיקוח והאכיפה האמונים על הסדרת תחומים אלו ובהם הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, המועצה לשידורי כבלים ולווין, משרד התקשורת, משרד המשפטים, משרד האוצר ועוד, כאשר היא מזהה תופעות פסולות של הפרת דין וצורך בהתערבות הממונים. בין שאר התחומים בהם עסקה הצלחה במישור זה היו נושאי הבלעדיות בידיעות חדשותיות, תופעות המימון הצולב בשוק התקשורת, שיתופי פעולה אסורים וחשש להסדרים כובלים בין שחקנים משמעותיים בשוק, תכנון מדיניות ההסדרה בתחום, הטעיה בפרסומות, חשש לעבירות על חוק הגנת הצרכן ועוד.
 
סחר הוגן והגנת הצרכן
הצלחה פועלת כל העת גם מול הרשות לסחר הוגן וגורמי האכיפה בתחום הגנת הצרכן במשרד התמ"ת, לשם קידום העקרונות המנחים בדין בתחומים אלו. גם בהקשר זה פנתה התנועה לא פעם בבקשות להפעלת סמכות ובתלונות לממונה על הגנת הצרכן ולראש הרשות לסחר הוגן וכן לגורמי הסדרה נוספים במשרד התעשיה והמסחר ובמשרדי ממשלה אחרים המופקדים על תחומי צרכנות ספציפיים.
 
אכיפה כלכלית ומדיניות סבירה ותקינה
הצלחה אף פונה לא פעם לגורמים המתאימים, דוגמת היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים ואחרים, כאשר היא מזהה כשלים המצריכים התייחסות מיוחדת של הרשות המבצעת על זרועותיה השונות. כך היה במקרה של תת האכיפה שהופגנה באיצטדיוני ספורט וכך היה הדבר בנוגע לתחלופות רוחב משמעותיות של ראשי רשויות אכיפה שונים שהצריכה לטעמה של התנועה הנחיות מיוחדות שמטרתן למנוע חוסר יציבות משקית אגב חילופים נרחבים אלו. בין שאר התחומים שבהם טיפלה התנועה באדיקות, עד להשלמת המשימה, היתה הדרישה הבלתי מתפשרת ליישם את הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ולמנות את הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות אשר החלה את פעילותה כארבע שנים לאחר חקיקת החוק ובעקבות נחישותה של הצלחה בעניין זה.
 
יזום והובלת הליכים משפטיים לטובת כלל הציבור
במקרה הצורך וככל שהתנועה סבורה כי יש מקום לפניה לערכאות המתאימות לקבלת סעדים אופרטיביים, היא יוזמת פניה מתאימה מכח הדין המנהלי, המשפט הציבורי-חוקתי או דיני התובענות הייצוגיות לשם קידום האינטרס הציבורי במקרה הרלוונטי. התנועה תומכת ומעודדת את הציבור הרחב להביא לתשומת ליבה מקרים ונושאים בתחומי פעילותה השונים, המצדיקים פניות כאלה לערכאות. זאת לשם קידומם היעיל וקבלת הסעדים המתאימים מהר ככל שניתן.
 
הצלחה שמה לעצמה למטרה לפעול בתחומים שונים ומול גורמי אכיפה ובקרה שלטוניים שונים לשם עידוד האכיפה האזרחית וקידומה של חברה וכלכלה הוגנות ויעילות. במשך שנות קיומה פעלה הצלחה בנושאים שונים הכרוכים באופן התנהלותם של גורמים רבים במשק הישראלי ובנוגע לתחומי אכיפה רבים. בין שאר הנושאים שטופלו ומטופלים על ידי הצלחה ניתן למצוא למשל את הנושאים הבאים:
 
שוק ההון וניירות ערך
התנועה פנתה בעבר וממשיכה לפנות כל העת לגורמים שונים המופקדים על האכיפה וההסדרה בשוק ההון הישראלי, דוגמת הרשות לניירות ערך, אגף הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, בנושאים שונים הנמצאים בתחומי אחריותם המגוונים. כך למשל הגישה הצלחה בעבר תלונות ובקשות להפעלת סמכות בנושאים הנוגעים לפרסומים אסורים, מניעת מידע מן הציבור, חשש לשימוש במידע פנים, בקשות לקבלת מידע בנוגע לפעולות שונות שביצעו הרגולטורים ודרישות להסדרה של כשלים ותופעות שונים הדורשים התייחסות נקודתית מצידו של הרגולטור הרלוונטי.
 
תחרות והגבלים עסקיים
הצלחה מייחסת חשיבות עליונה לתחומי התחרות והשוק המשוכלל כך שטובת הצרכן והמשק כולו יקודמו באמצעות אכיפה נכונה ויעילה של הדין הרלוונטי. בין השאר פנתה התנועה לרשות להגבלים עסקיים בתלונות שונות ובבקשות להפעלת סמכות בנושאים שנגעו לשוק התקשורת והמדיה ולשווקים נוספים.
 
תקשורת ומדיה
שוק המיידע והתוכן, כמו גם שירותי תקשורת נוספים מהווים זירה מרכזית ומוקד עניין משמעותי בעבור הציבור בישראל והשחקנים השונים במשק. הצלחה פנתה ופונה כל העת לגורמי הפיקוח והאכיפה האמונים על הסדרת תחומים אלו ובהם הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, המועצה לשידורי כבלים ולווין, משרד התקשורת, משרד המשפטים, משרד האוצר ועוד, כאשר היא מזהה תופעות פסולות של הפרת דין וצורך בהתערבות הממונים. בין שאר התחומים בהם עסקה הצלחה במישור זה היו נושאי הבלעדיות בידיעות חדשותיות, תופעות המימון הצולב בשוק התקשורת, שיתופי פעולה אסורים וחשש להסדרים כובלים בין שחקנים משמעותיים בשוק, תכנון מדיניות ההסדרה בתחום, הטעיה בפרסומות, חשש לעבירות על חוק הגנת הצרכן ועוד.
 
סחר הוגן והגנת הצרכן
הצלחה פועלת כל העת גם מול הרשות לסחר הוגן וגורמי האכיפה בתחום הגנת הצרכן במשרד התמ"ת, לשם קידום העקרונות המנחים בדין בתחומים אלו. גם בהקשר זה פנתה התנועה לא פעם בבקשות להפעלת סמכות ובתלונות לממונה על הגנת הצרכן ולראש הרשות לסחר הוגן וכן לגורמי הסדרה נוספים במשרד התעשיה והמסחר ובמשרדי ממשלה אחרים המופקדים על תחומי צרכנות ספציפיים.
 
אכיפה כלכלית ומדיניות סבירה ותקינה
הצלחה אף פונה לא פעם לגורמים המתאימים, דוגמת היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים ואחרים, כאשר היא מזהה כשלים המצריכים התייחסות מיוחדת של הרשות המבצעת על זרועותיה השונות. כך היה במקרה של תת האכיפה שהופגנה באיצטדיוני ספורט וכך היה הדבר בנוגע לתחלופות רוחב משמעותיות של ראשי רשויות אכיפה שונים שהצריכה לטעמה של התנועה הנחיות מיוחדות שמטרתן למנוע חוסר יציבות משקית אגב חילופים נרחבים אלו. בין שאר התחומים שבהם טיפלה התנועה באדיקות, עד להשלמת המשימה, היתה הדרישה הבלתי מתפשרת ליישם את הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ולמנות את הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות אשר החלה את פעילותה כארבע שנים לאחר חקיקת החוק ובעקבות נחישותה של הצלחה בעניין זה.
 
יזום והובלת הליכים משפטיים לטובת כלל הציבור
במקרה הצורך וככל שהתנועה סבורה כי יש מקום לפניה לערכאות המתאימות לקבלת סעדים אופרטיביים, היא יוזמת פניה מתאימה מכח הדין המנהלי, המשפט הציבורי-חוקתי או דיני התובענות הייצוגיות לשם קידום האינטרס הציבורי במקרה הרלוונטי. התנועה תומכת ומעודדת את הציבור הרחב להביא לתשומת ליבה מקרים ונושאים בתחומי פעילותה השונים, המצדיקים פניות כאלה לערכאות. זאת לשם קידומם היעיל וקבלת הסעדים המתאימים מהר ככל שניתן.