תנאי שימוש באתר הצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר)
 
www.htl.org.il,  , [להלן 'האתר'], הוא האתר של הצלחה - לקידום חברה הוגנת  [ע"ר] [להלן 'התנועה']. השימוש באתר מעיד על הסכמת הגולש/המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן [מטעמי נוחות הניסוח, התנאים מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד].
 
האתר משקף את פעילות התנועה ואת עמדותיה וכולל חומרים שונים ומגוונים בתחומי פעילותה. האתר כולל גם דעות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדות התנועה , במקרים כאלה , יצוין שם האדם שהוא המקור לידיעה. למנהל האתר ולמי שהוסמך על ידו הסמכות להחליט על תכני האתר לרבות מיקומם, עיצובם, משך הזמן שהם מוצגים, וכל עניין אחר הקשור בהצבת חומרים באתר. ליד מנהל האתר פועלת 'מערכת האתר' המהווה גוף מייעץ ומסייע למנהל האתר. בכל מקום בו כתוב 'מנהל האתר' הכוונה הינה ל 'מנהל האתר ו/או התנועה'.
 
טעויות
מנהל האתר עושה מאמצים להקפיד על מהימנות ודיוק המידע המתפרסם באתר, למרות זאת, יתכן ויתפרסם מידע שגוי. אם משתמש נתקל במידע שלדעתו הינו שגוי, הוא מוזמן להודיע על כך למנהל האתר.
 
קישורים
באתר קיימת רשימת קישורים לאתרים אחרים באינטרנט. בנוסף, יתכן ויופיעו קישורים בידיעות, מאמרים וכד'. הקישורים לאתרים אלה אינם קשורים לתנועה ופרסומם מיועד להקל על הגולש להגיע לאתרים שיתכן ויזדקק להם. העובדה שקישור מסוים מופיע באתר אינו מהווה המלצה על האתר או אישור לכך שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.
 
אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין התכנים, המידע, העריכה או כל נושא אחר הנמצא באתר.מנהל האתר אינו אחראי לתוכנם של מאמרים ממקורות זרים המתפרסמים באתר או לתוכן מאמרים שנכתבו על ידי אנשים שביקשו לפרסם מאמר/דעה/מכתב באתר.מנהל האתר פועל לתקינות פעולתו ופעילותו של האתר. יחד עם זאת, תתכנה הפרעות, תקלות, הפסקות, וכד' בתכנה, בחומרה,בתקשורת וכד', אצל מנהל האתר או אצל מי מן הספקים. במקרה שכזה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה למנהל האתר.מנהל האתר לא יהיה אחראי לנזק ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר יגרם למשמש באתר או למערכות המחשב שלו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתר [ו/או בקישורים שבאתר].
 
פרטיות
במידה והמשתמש ביזמתו ממלא פרטים אישיים, הם ישמשו אך ורק למטרה עבורה מולאו והם ישמרו במאגר המידע של האתר. בשום מקרה לא יעביר מנהל האתר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים. מנהל האתר רשאי לשלוח למשתמש חומרים בדואר אלקטרוני . בכל מועד רשאי המשתמש להודיע למנהל האתר על רצונו להפסיק לקבל ממנו דואר אלקטרוני והוא ידאג להפסקת משלוח הדואר לכל היותר תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה.
 
למרות האמור לעיל, רשאי מנהל האתר להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לצורך ניתוח והפקת מידע סטטיסטי ולמסור מידע סטטיסטי זה [ללא פרטים אישיים], לצדדים שלישיים . כמו כן רשאי מנהל האתר לעשות שימוש במידע שיזהה את המשתמש באופן אישי אם הפר את תנאי השימוש באתר, פעל באמצעות האתר בניגוד להוראות או בניגוד לחוק, או אם התקבל צו שיפוטי המחייב אותו למסור פרטים אלה לצד שלישי.
 
זכויות קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים על העיצוב הגרפי ושם ה domain, הנם רכושה של התנועה או של צדדים שלישיים אשר מנהל האתר קיבל מהם אישור להשתמש בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב. בכל הנוגע ליצירות שהזכויות בהן מסורות לצדדים שלישיים (צילומים,מאמרים, איורים וכד') - אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה, או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
 
כפוף למגבלות המפורטות בהמשך, מדיניות האתר הנה מדיניות של 'קוד פתוח' המאפשר לכל צד ג' העתקה ושימוש בחומרים המופיעים באתר [מאמרים, צילומים, איורים וכד'] . במסגרת זו מותר להשתמש ללא קבלת רשות בחומרים המופיעים במדורים השונים. במסגרת זו ניתן להעתיק חומרים באופן מלא ו/או לקצר ו/או לצטט חלקים כפוף לאמור להלן :
אין לשבש חמר/ים הנלקח/ים מהאתר ואם מקצרים, יש לשמור על רוח הדברים. מנהל האתר הוא המוסמך לקבוע האם חומר שובש ומשתמש המשתמש בחומרים של האתר ויקבל פנייה ממנהל האתר לשנות/למחוק חומרים שנלקחו מהאתר, יפעל מיידית על פי ההנחיות לגבי חומרים אלה לרבות, מחיקתם ו/או תיקונם. זאת מבלי לפגוע בזכותו של כל צד שלישי בקשר לחומרים ולזכויות שבבעלותו וברשותו ומבלי שניתנת רשות להפרת זכויותיו של צד ג' כלשהו. 

מדיניות הקוד הפתוח אינה חלה על הליכים משפטיים לרבות כל תכתובת מטעם ב"כ התנועה ואליה. אין להעתיק , לעשות שימוש ו/או לפרסם הליכים משפטיים ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל האתר. הוראה זו חלה על שימוש ו/או פרסום מלא ו/או חלקי של הליכים משפטיים. מדיניות הקוד הפתוח אינה חלה על חומרים שצוין שנלקחו מאתרים/כלי תקשורת אחרים. בכל מקום שיעשה שימוש בתכנים של האתר יש לציין:
באדיבות הצלחה -  לקידום חברה הוגנת (ע"ר) www.htl.org.il
 
אין לבצע קישור לאתר מכל אתר המפרסם תכנים המנוגדים להוראות כל דין ו/או מכל אתר שתוכנו פונוגרפי.
 
שינויים
מנהל האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה השינויים יכנסו לתוקף 10 ימים לאחר פרסומם באתר. מומלץ לבדוק מדי פעם האם שונו תנאי השימוש באתר. מנהל האתר רשאי לשנות תכני האתר ללא צורך בהודעה מראש, כמו כן הוא רשאי לערוך שינויים ותיקונים לרבות מחיקה של מידע המתפרסם באתר. עקב כך יתכן שמידע שנמצא באתר במועד מסוים ישונה או אפילו ימחק ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין אי נוחות ו/או תקלות שיתרחשו כתוצאה משינויים אלה.
 
.
שיפוט
הדין החל על השימוש באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, במדינת ישראל.

 
תנאי שימוש באתר הצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר)
 
www.htl.org.il,  , [להלן 'האתר'], הוא האתר של הצלחה - לקידום חברה הוגנת  [ע"ר] [להלן 'התנועה']. השימוש באתר מעיד על הסכמת הגולש/המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן [מטעמי נוחות הניסוח, התנאים מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד].
 
האתר משקף את פעילות התנועה ואת עמדותיה וכולל חומרים שונים ומגוונים בתחומי פעילותה. האתר כולל גם דעות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדות התנועה , במקרים כאלה , יצוין שם האדם שהוא המקור לידיעה. למנהל האתר ולמי שהוסמך על ידו הסמכות להחליט על תכני האתר לרבות מיקומם, עיצובם, משך הזמן שהם מוצגים, וכל עניין אחר הקשור בהצבת חומרים באתר. ליד מנהל האתר פועלת 'מערכת האתר' המהווה גוף מייעץ ומסייע למנהל האתר. בכל מקום בו כתוב 'מנהל האתר' הכוונה הינה ל 'מנהל האתר ו/או התנועה'.
 
טעויות
מנהל האתר עושה מאמצים להקפיד על מהימנות ודיוק המידע המתפרסם באתר, למרות זאת, יתכן ויתפרסם מידע שגוי. אם משתמש נתקל במידע שלדעתו הינו שגוי, הוא מוזמן להודיע על כך למנהל האתר.
 
קישורים
באתר קיימת רשימת קישורים לאתרים אחרים באינטרנט. בנוסף, יתכן ויופיעו קישורים בידיעות, מאמרים וכד'. הקישורים לאתרים אלה אינם קשורים לתנועה ופרסומם מיועד להקל על הגולש להגיע לאתרים שיתכן ויזדקק להם. העובדה שקישור מסוים מופיע באתר אינו מהווה המלצה על האתר או אישור לכך שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.
 
אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין התכנים, המידע, העריכה או כל נושא אחר הנמצא באתר.מנהל האתר אינו אחראי לתוכנם של מאמרים ממקורות זרים המתפרסמים באתר או לתוכן מאמרים שנכתבו על ידי אנשים שביקשו לפרסם מאמר/דעה/מכתב באתר.מנהל האתר פועל לתקינות פעולתו ופעילותו של האתר. יחד עם זאת, תתכנה הפרעות, תקלות, הפסקות, וכד' בתכנה, בחומרה,בתקשורת וכד', אצל מנהל האתר או אצל מי מן הספקים. במקרה שכזה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה למנהל האתר.מנהל האתר לא יהיה אחראי לנזק ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר יגרם למשמש באתר או למערכות המחשב שלו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתר [ו/או בקישורים שבאתר].
 
פרטיות
במידה והמשתמש ביזמתו ממלא פרטים אישיים, הם ישמשו אך ורק למטרה עבורה מולאו והם ישמרו במאגר המידע של האתר. בשום מקרה לא יעביר מנהל האתר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים. מנהל האתר רשאי לשלוח למשתמש חומרים בדואר אלקטרוני . בכל מועד רשאי המשתמש להודיע למנהל האתר על רצונו להפסיק לקבל ממנו דואר אלקטרוני והוא ידאג להפסקת משלוח הדואר לכל היותר תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה.
 
למרות האמור לעיל, רשאי מנהל האתר להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לצורך ניתוח והפקת מידע סטטיסטי ולמסור מידע סטטיסטי זה [ללא פרטים אישיים], לצדדים שלישיים . כמו כן רשאי מנהל האתר לעשות שימוש במידע שיזהה את המשתמש באופן אישי אם הפר את תנאי השימוש באתר, פעל באמצעות האתר בניגוד להוראות או בניגוד לחוק, או אם התקבל צו שיפוטי המחייב אותו למסור פרטים אלה לצד שלישי.
 
זכויות קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים על העיצוב הגרפי ושם ה domain, הנם רכושה של התנועה או של צדדים שלישיים אשר מנהל האתר קיבל מהם אישור להשתמש בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב. בכל הנוגע ליצירות שהזכויות בהן מסורות לצדדים שלישיים (צילומים,מאמרים, איורים וכד') - אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה, או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
 
כפוף למגבלות המפורטות בהמשך, מדיניות האתר הנה מדיניות של 'קוד פתוח' המאפשר לכל צד ג' העתקה ושימוש בחומרים המופיעים באתר [מאמרים, צילומים, איורים וכד'] . במסגרת זו מותר להשתמש ללא קבלת רשות בחומרים המופיעים במדורים השונים. במסגרת זו ניתן להעתיק חומרים באופן מלא ו/או לקצר ו/או לצטט חלקים כפוף לאמור להלן :
אין לשבש חמר/ים הנלקח/ים מהאתר ואם מקצרים, יש לשמור על רוח הדברים. מנהל האתר הוא המוסמך לקבוע האם חומר שובש ומשתמש המשתמש בחומרים של האתר ויקבל פנייה ממנהל האתר לשנות/למחוק חומרים שנלקחו מהאתר, יפעל מיידית על פי ההנחיות לגבי חומרים אלה לרבות, מחיקתם ו/או תיקונם. זאת מבלי לפגוע בזכותו של כל צד שלישי בקשר לחומרים ולזכויות שבבעלותו וברשותו ומבלי שניתנת רשות להפרת זכויותיו של צד ג' כלשהו. 

מדיניות הקוד הפתוח אינה חלה על הליכים משפטיים לרבות כל תכתובת מטעם ב"כ התנועה ואליה. אין להעתיק , לעשות שימוש ו/או לפרסם הליכים משפטיים ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל האתר. הוראה זו חלה על שימוש ו/או פרסום מלא ו/או חלקי של הליכים משפטיים. מדיניות הקוד הפתוח אינה חלה על חומרים שצוין שנלקחו מאתרים/כלי תקשורת אחרים. בכל מקום שיעשה שימוש בתכנים של האתר יש לציין:
באדיבות הצלחה -  לקידום חברה הוגנת (ע"ר) www.htl.org.il
 
אין לבצע קישור לאתר מכל אתר המפרסם תכנים המנוגדים להוראות כל דין ו/או מכל אתר שתוכנו פונוגרפי.
 
שינויים
מנהל האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה השינויים יכנסו לתוקף 10 ימים לאחר פרסומם באתר. מומלץ לבדוק מדי פעם האם שונו תנאי השימוש באתר. מנהל האתר רשאי לשנות תכני האתר ללא צורך בהודעה מראש, כמו כן הוא רשאי לערוך שינויים ותיקונים לרבות מחיקה של מידע המתפרסם באתר. עקב כך יתכן שמידע שנמצא באתר במועד מסוים ישונה או אפילו ימחק ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין אי נוחות ו/או תקלות שיתרחשו כתוצאה משינויים אלה.
 
.
שיפוט
הדין החל על השימוש באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, במדינת ישראל.